Инвеститорски контрол

  • Изготвяне на подробни количествени сметки с ясно обособени строителни етапи
  • Проверка, измервания и остойностяване на изпълнените строително-монтажни работи
  • Утвърждаване мостри на материали и изделията, влагани в строителството
  • Следене графика за изпълнение на проекта
  • Спазване на добър ред и външен вид на строителната площадка