Реална пазарна оценка на придобити имоти-услуги в полза на финансови институции

Целта на предоставяната услуга е да „запознае" Възложителя с действителното състояние на придобитата сграда/имот към дата на извършване на оглед от експертите на Мега Билд ЕООД.

След извършване на огледа, се изготвя техническо становище за състоянието на сградата, включително всички инсталации и съоръжения.

Изготвя се реална количествено-стойностна сметка на започнати и недовършени,оставащи СМР, както и опис на некачествено изпълнени такива.

Техническото становище дава препоръки за предприемане на необходимите мерки (неотложни и козметични) за безпроблемна бъдеща експлоатация в две насоки :

1.Извършване на неотложни ремонти. (свързани с цялостното функциониране и експлоатация на сградата, както и от риск при ненавременното им извършване да бъдат засегнати и компрометирани и други части на сградата)

2.Извършване на козметични ремонти. (свързани с естетичния вид и облик на сградата)