Управление на строителни инвестиционни проекти

 • Изготвяне на задание за проектиране
 • Изготвяне на технико-икономически анализ на проектите
 • Подготовка на бизнес план и документация за финансово обезпечаване на проекта
 • Преглед на конкурентоспособността, конструктивната изпълнимост и оперативност на проекта
 • Преглед на планирането и проектирането
 • Екологична оценка
 • Подготовка на пакета документи за започване на строеж
 • Подбор и преговори за избор на главен изпълнител/ подизпълнители
 • Инженерингова оценка
 • Времеви и ценови контрол
 • Площадкови инспектори за контрол на качеството
 • Преглед на работната документация
 • Мониторинг на програмата за безопасност
 • Администриране на договори
 • Контрол на процеса на плащанията
 • Контрол върху промeните на поръчката
 • Решаване на спорни въпроси
 • Координация изготвянето на екзекутиви
 • Приключване на проекта и гаранции
 • Пускане на проекта в експлоатация и предаване на клиента
 • Техническо управление на обекта в гаранционен период