Консултантска дейност по европроекти

Търговско дружество „МЕГА БИЛД” ЕООД съдейства и си партнира с общини, юридически лица и други заинтересовани лица, които са потенциални бенефициенти при  усвояването на средствата, предоставени от Европейския съюз и Българското правителство за финансиране на техните проекти.

 „МЕГА БИЛД” ЕООД развива консултанска дейност и управление на проекти приоритетно по схемите за безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие” с Управляващ орган Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Управляващият орган носи отговорност за управлението на ОПРР, съгласно Регламент (ЕО) № 1083/2006г.. Характерно за посочената програма е насочеността й към осигуряване на финансиране на публични органи и институции.

 Екипът на „Мега Билд” ЕООД изготвя проектното предложение и съпровожда бенефициента от сключването на договора за безвъзмедна финансова помощ, през цялото време на изпълнение на проектните дейности до завършването им, изготвянето на окончателния отчет и получаването на пълния размер на одобрената финансова помощ.

Предоставяните от страна на „Мега Билд” ЕООД консултански услуги в посочената област включват: 

 1. Първоначално консултиране относно възможностите за финансиране от Европейските структурни фондове, като се извършва детайлно проучване на съществуващи и очаквани програми за финансиране на проекти от интерес за клиента. В консултацията се включва:

 • Планиране на икономически ефективен проект в зависимост от потребността и целите на организацията;
 • Систематизиране и представяне на клиента на пълна и точна информация за подходящите за финансиране на съответния проект програми и избор на донор;
 • Определяне на приоритетни дейности, които се финансират по конкретизираната програма и дефиниране на допустимите разходи;
 • Конкретизиране на необходимостта от осигуряване на собствени средства и техния размер;
 • Уточняване на размера на очакваните разходи и периода, за който се очаква да бъдат направени;
 • Дефиниране на изискванията за кандидатстване за предоставяне на финансова помощ;
 • Препоръки за икономически ефективно кандидатстване за финансиране и за предпазване от често допускани грешки.

 2. Разработване на успешно предложение за кандидатстване по определената програма в тясно сътрудничество с клиента, като услугата включва:

 • Дефиниране на цели, методология, обосноваване на стойността на проекта, т.е. необходимите ресурси, срок за изпълнение, анализ на риска, конкретизиране на очакваните резултати и ефект от реализацията на проекта, устойчивост и мултиплициране на резултатите;
 • Подготовка на проектното предложение, състоящо се от:
  • формуляр за кандидатстване – апликационна форма, в която подробно се разработва и обосновава системата от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности съобразно предварително определената цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, чието реализиране да доведе до постигането на конкретни количествено-измерими резултати.
  • Приложения към апликационната форма - бюджет на проекта, подробна количествено – стойностна сметка; технически спецификации;
  • Разработване на бизнес план;
  • Изготвяне на план -график за изпълнение на планираните дейности с определяне на индикативни начални дати;
 •  Окомплектоване на проектното предложение в съотвествие с изискванията, посочени в Насоките за кандидатстване;
 • Внасяне на проектното предложение в съответната финансираща институция;
 • Съдействие при сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ;

 3. Управление, контрол и ръководство по време на изпълнение на проектното предложение, което включва:

 • Координиране на връзките с финансиращата институция;
 • Съдействие при изготвянето на документите, необходими за подаване на искане за авансово плащане;
 • Разработване на тръжна документация за избор на изпълнители на предвидените в проектното предложение дейности и извършване на съответните процедури за договаряне в рамките на действието на Договора, сключен с финансиращата институция (вкл. подготовка на техническо задание);
 • Подготовка на документацията към финансиращата институция във връзка с отчитане на дейността по време на изпълнение на проекта, което включва изготвяне на междинни и окончателен технически доклади, съдействие при изготвяне на междинни и окончателен финансов отчет, декларации и други документи, удостоверяващи изпълнението на проектните дейности и свързани с верификацията на изпълнението на проекта документи;
 • Подготовка на документите, необходими за получаване на одобрение от финансиращата институция на изменения в сключения договор за безвъзмездна помощ, наложили се по време на изпълнението на проекта;
 • Упражняване на инвеститорски и технически контрол по време на извършване на строително –монтажните работи - гарантира постоянен вътрешен мониторинг на изпълнението на дейностите по проекта, добро управление на строителния процес, спазване на сроковете за изпълнение;
 • Съдействие при необходимост от осигуряване на оборотни средства;
 • Координиране на дейностите по популяризиране на предоставената помощ сред обществеността чрез изпълнение на предвидените мероприятия за информация и публичност на проекта.

Получаването на пълната субсидия от бенефициента се обезпечава чрез осигуреният от нас постоянен контрол за точното в качествено, количествено и времево отношение изпълнение на проектните дейности. Доброто администриране на проекта намалява до минимум риска от неизпълнение на заложените в проекта цели и непостигането на планираните резултати.

За да сме максимално полезни на своите клиенти, дружеството оказва съдействие на ниво кандидатстване при необходимост от заемни финансови средства за кандидатстване и/или изпълнение на проекта, както и при нужда от предоставяне на обезпечителни документи – банкови гаранции, писма за намерения, банкова референция и други.

От 11.09.2012 год. «Мега Билд» ЕООД има сключени два броя договори с Министерство на регионалното развитие, ГД «Програмиране на регионалното развитие» за осъществяване на наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите в рамките на:

-          Северозападен район;

-          Северен централен район.

На 15.01.2014г. Договорите за "Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Северозападен и Северен централен район по договори за БФП, свързани с ново строителство, ремонт, реконструкция, повишаване на енергийна ефективност на сграден фонд" са подновени за период от две години.

В изпълнение на задълженията си по сключените договори, експертите на „Мега Билд“ ЕООД са осъществили над 100 проверки на място на бенефициенти по договори за безвъзмездна финансова помощ. Субекти на проверките са областни администрации, общински администрации, държавни агенции, министерства.

 

Обхватът на дейностите при извършване на проверките на място е:

1.      Договор за безвъзмездна финансова помощ и неговите приложения;

2.      Инвестиционен проект и строителните книжа според спецификата на обекта;

3.      Проверка и измерване на реално изпълнените СМР по протоколите за приемане на извършени СМР:

   • Проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с техническите или работни проекти и всички изменения в тях, одобрени от УО на ОПРР;
   • Измерване на място на реално изпълнени СМР по протокола за приемане на извършени СМР и сравнение с актувани количества и тези по КСС;
   • Проверка на съответствието на екзекутивните чертежи с техническия проект и всички изменения в него, узаконени съобразно предвидения ред;

4.      Проверка на вида и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на проекта;

5.      Проверка на вида и съответствието с техническите спецификации на доставеното оборудване;

6.      Финансов контрол на изпълнението – системи за финансово управление и счетоводна отчетност, допустими разходи;

7.      Проверка за устойчивост след приключване на проекта с оценка на постигнатите индикатори;