I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Администратор на лични данни е „МЕГА БИЛД“ ЕООД (или „Дружеството“) и като такъв Дружеството се придържа стриктно към законовите и регулаторни разпоредби относно събирането и обработването на лични данни. 

„МЕГА БИЛД“ ЕООД  е търговско дружество, което извършва дейност в областта на строителството, покупко-продажбите на недвижими имоти и отдаване под наем на недвижими имоти.

„МЕГА БИЛД“ ЕООД зачита неприкосновеността на личните данни на своите клиенти и партньори, като стриктно съхранява, запазва и ограничава използването на личните данни с цел тяхната защита. Удовлетвореността на нашите клиенти във всички нейни аспекти е приоритет за нас особено когато се отнася до Вашите данни. Ето защо, възприемаме като свое задължение полагането на надлежна грижа при обработката на Вашите лични данни и предприемането на всички възможни мерки за тяхната защита от неправомерни действия.

Настоящата политика важи за личните ви данни, когато използвате нашия сайт или използвате нашите услуги чрез този сайт.  Тя е приложима за всички потребители и клиенти на „МЕГА БИЛД“ ЕООД

С настоящото предоставяме на Вашето внимание информация относно обработването на Вашите лични данни, за правата, свързани със защитата на тези данни, и Ви предоставяме информацията по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – ОРЗД).

Нашият стремеж е чрез признати стандарти и добри практики да предлагаме сигурни решения на нашите клиенти, както и защита на информацията и данните, които Вие ни доверявате.


II. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА:

„МЕГА БИЛД“ ЕООД, ЕИК: 110563699 

Седалище и адрес на управление:

ул. ЕКЗАРХ СТЕФАН, 80, ет. 6

гр. София, Район Надежда

тел.: (02) 889 10 38 

Интернет страница: https://www.mega-build.com

Лице отговорно за защита на личните данни: Стоянка Златева

За контакт: ….................

 

III. ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

            В процеса на извършване на нашата търговска дейност, събираме и обработваме лични данни за следните основни цели:

            А. За подбор и управление на човешки ресурси;

            Б. За сключване и изпълнение на договори с наши партньори и доставчици;

            В. За сключване и изпълнение на договори и предоставяне на услуги, възложени от страна на наши клиенти; 

  Г.Видеонаблюдение.

А. Подбор и управление на човешки ресурси:

           А.1. Подбор на човешки ресурси

           Събираме и обработваме данни, необходими за подбора на персонал, ако Вие кандидатствате за работа при нас. Обикновено това са данни и информация, които сами сте преценили, че искате да ни предоставите. Това са данни за Вашето образование, професионален стаж, както и хоби, интереси, ако Вие прецените за необходимо. 

Събраните данни ги съхраняваме за период до 6 месеца от окончателното приключване на процедурата по подбор, в която участвате. Ако за определена позиция бихме искали да запазим данните Ви за по-дълъг период (за евентуална бъдеща необходимост при свободна позиция), ще Ви попитаме изрично за Вашето съгласие по време на подбора, както и ще Ви информираме за срока на съхранение.

Ако по време на подбора сте ни предоставили копия или оригинали на документи, те се съхраняват при нас за срок до 6 месеца, след което се унищожават. Имате право в този срок да изисквате да Ви ги върнем обратно.

           

А.2. Управление на човешки ресурси

В общият случай, данните, които се събират и съхраняват за служителите на „MЕГА БИЛД“ ЕООД, са тези, посочени в българското трудово и осигурително законодателство. Това включва и обработването на специални категории данни като данни за здравословно състояние. В определени случаи можем да събираме и обработваме данни поради наш легитимен интерес – например, охрана и управление на имущество.

 
Б. Сключване и изпълнение на договори с наши партньори и доставчици

Ако Вие сте наш партньор или доставчик, в този случай и във връзка със създаването и развитието на нашите взаимоотношения, събираме от Вас определени данни. В рамките на тази дейност, данните са ограничени до идентифицираща Ви информация, данни за контакт с Вас, за Ваши служители, които работят с нас. Това обикновено са имена, ЕГН (ако е необходимо за конкретната цел), адрес и телефон (и-мейл) за контакт.

Данните се съхраняват за срок, не по-дълъг от максималната погасителна давност, считано от края на изпълнение на съответния договор, с цел защита на Ваши и наши интереси.

 
В. Сключване и изпълнение на договори и предоставяне на услуги, възложени от страна на наши клиенти

При изпълнение на договор, който сме сключили с Вас, както и за предприемане на стъпки преди сключването на договор, събираме и обработваме най-вече идентифициращи Ви данни и данни за контакт. Това могат да бъдат Вашите имена, ЕГН, адрес, телефон (имейл).

Ако ни възложите изпълнението на определена услуга за Вас, събираме данните, които се изискват по закон, за да ни е валидно възложена от Вас дадената услуга – например, в случай на упълномощаване от Ваша страна, събираме данните, които са необходими за изготвянето и евентуалната нотариална заверка на пълномощното.

Тези данни се събират и обработват само с цел изпълнение предмета на договора, което включва, но не се ограничава до изпращане на уведомления относно изпълнението, известия за всички важни промени, възникнали в процеса по изпълнение на договора, както и за да защитим Вашите и нашите права, при необходимост.


Г. За маркетингови дейности

            Ако Вие сте вече в ролята на наш клиент или партньор, в този случай в рамките на нашия легитимен интерес, е възможно да се свържем с Вас по имейл, за да Ви изпратим информация за наши нови проекти. В конкретния случай, легитимният ни интерес е свързан с нашето право и усилия за развитие на продуктите и услугите ни.

            Ако не желаете получаването на писма, винаги можете да възразите срещу (да се откажете от) получаването на маркетингова информация чрез изпращането от Ваша страна на кратък имейл.


Д. Видеонаблюдение

В централния ни офис в гр. София и на нашите обекти се осъществява видеонаблюдение. Видеонаблюдението се извършва с цел охрана и защита на обектите и активите, като записите от него се съхраняват в минимален срок, съобразен със законодателството. 

„МЕГА БИЛД“ ЕООД е предприело необходимите технически и организационни мерки, за да опази поверителността Ви и записите да бъдат съхранявани и унищожавани при спазване на всички законови и наши вътрешни инструкции, съобразени със законодателството.

Достъпът до данните е строго ограничен и се предоставя съгласно вътрешни правила. Достъп до тези данни и само в рамките на изпълнение на задълженията им по договор могат да имат и външни лица, които са служители на фирмите, с които „МЕГА БИЛД“ ЕООД има договорни отношения.

 
IV. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ И СЪГЛАСИЕ

Събираме и обработваме данни от Вас само при спазване на изискването за законосъобразност и добросъвестност.

В общия случай, събираме и обработваме данните Ви на едно от следните правни основания:

  • в рамките на преддоговорните ни взаимоотношения или за да сключим и изпълним определен договор;
  • защото законът го изисква от нас;
  • поради наш легитимен интерес, като този легитимен интерес е свързан с развитието на нашата дейност, управление и защита на имущество.

            Предвид предмета на дейност на нашето Дружество и дейностите по обработване на данни, съгласието е основание за обработване, което е приложимо в ограничени хипотези.

            При всички случаи, ако за дадена дейност ни е необходимо съгласието Ви за събиране и обработване на данни, ще Ви информираме за това и ще изискваме съгласието Ви за тази конкретна дейност предварително.

Ние не предлагаме услуги на лица под 18 годишна възраст и нашият уебсайт не е предназначен за тях. Изключение за събиране на лични данни за непълнолетни е в случай, че такова  лице е страна по сключване на договор за предлагани от нас услуги. При обработване на лични данни на деца, ние следва да получим разрешение от упражняващите родителските права (родители, настойници и т. н.), като се спазва законодателството и следва да бъде дадено  Разрешение от съд, настойник, настойнически съвет или др. законово основание. 

  Автоматизирани решения и профилиране

Ние не извършваме дейности по автоматизирано вземане на решения, вкл. профилиране.

 
V. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Събираме данните, които обработваме, директно от Вас или ни биват предоставяни от Ваш представител, преди встъпването в договорни правоотношения с Вас, както и в процеса на взаимоотношенията ни.

Също така, обработваме и информация, която сме получили от публично достъпни източници (като регистрите, водени от Агенцията по вписванията), медии, публикувани официални списъци на лица, спрямо които се прилагат санкционни действия и др.

 
VI. СПОДЕЛЯНЕ НА ДАННИ

           “МЕГА БИЛД“ ЕООД споделя данните Ви само с трети на Дружеството лица/органи, с които сме задължени по закон да ги споделяме и само след като тези органи са се легитимирали надлежно, че имат съответните правомощия.

           Извън държавни органи и институции, достъп до Ваши данни е възможно да имат лица, които предоставят услуги на „МЕГА БИЛД“ ЕООД, например, за поддръжка на компютърните ни системи. Тези доставчици/лица са внимателно подбрани и те като нас имат същите задължения да опазват Вашата поверителност.

“МЕГА БИЛД“ ЕООД не извършва трансфер на данни извън рамките на Европейския съюз.

 
VII. ВАШИТЕ ПРАВА

           Нашето Дружество се отнася с грижа и внимание към личните данни и спазва всички гарантирани със законодателството Ви права.

           Съгласно законодателството, Вие имате:

  • право на информация дали обработваме Ваши лични данни (вкл. информация относно личните данни, които са в процес на обработване) и всякаква налична информация за техния произход, освен ако тя е защитена от закон тайна;
  • право на достъп;
  • право да поискате да коригираме всякакви неточности в личните Ви данни;
  • право да бъдат изтрити Вашите лични данни;
  • право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни за определен период от време;
  • право да възразите срещу обработването;
  • право на преносимост на данните.

            Упражняването на някои от тези права зависи от условията на обработване на самите данни. Така, например, не би било възможно да изтрием Ваши данни ако срокът за съхранението им не е изтекъл.

            При всеки един случай се ангажираме да Ви върнем обратна връзка по всяко Ваше искане в срок, не по-дълъг от един месец. Ако е необходимо удължаване на срока, ще се свържем допълнително с Вас и ще Ви посочим причината за удължаването, като този срок няма да е по-дълъг от два месеца.


VIII. ПРАВО НА ЖАЛБА И ДАННИ ЗА КОНТАКТ С КЗЛД

            В случай че смятате, че нашето Дружество нарушава вашите права, можете да се свържете с нас, за да обсъдим въпроса по всяко време.

            Независимо от последното, имате право да подадете жалба и към надзорния орган, който е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

            На този линк можете да се консултирате с процедурата на надзорния орган за подаване на жалби, както и да видите актуалните данни за контакт с КЗЛД: https://www.cpdp.bg/

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Задължен/-а ли съм да предоставям лични данни?

В рамките на нашите бизнес взаимоотношения, Вие сте задължен/-а да осигурявате личните данни, които се изискват за започване, изпълнение и прекратяване на правоотношенията Ви с „„МЕГА БИЛД“ ЕООД и за изпълнение на договорни задължения или на приложими законови изисквания.

В случай че Вие не осигурите необходимите данни и документи, ние няма да сме в състояние да встъпим в договорни отношения с Вас, нито да продължим вече стартирани такива взаимоотношения.

Настоящата политика се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост). Каним Ви да се информирате за тези промени чрез нашия сайт https://www.mega-build.com или като поискате информация от всеки един от нашите служители.

Дата на последна актуализация: януари 2021 г.