Извършване на строително –монтажни работи, село Барутин, община Доспат

„Извършване на строително –монтажни работи за изграждане на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения по р. Доспатска, р. Караджа дере,р. Малка река и р.Сухо дере, село Барутин, община Доспат

Извършени дейности:

Изготвяне на проектно предложение-апликационни форми, бюджет и декларации, за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 "Подкрепа за дребномащабнимерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини" .Изработка на Работен инвестиционен проект и подробна КСС. Изработка на тръжна документация за провеждане на процедура по избор на изпълнител.

 

 1

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
Община Доспат

Стойност

РЗП

Период

Състояние

Предоставени услуги

Проучване и проектиране, Консултантска дейност по европроекти