Изграждане на инфраструктура, гр. Карлово

„Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и защита на речните брегове от ерозия на р. Тунджа в гр. Карлово, община Карлово"

Извършени дейности:

Изготвяне на проектно предложение-апликационни форми, бюджет и декларации, за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-06/2010 "Подкрепа за дребномащабнимерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации" .Изработка на Работен инвестиционен проект и подробна КСС.

 

 1

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
Община Карлово

Стойност

РЗП

Период

Състояние

Предоставени услуги

Проучване и проектиране, Консултантска дейност по европроекти