Въвеждане на мерки за енергийна ефективност.... УАСГ

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и обновяване на библиотечния център на УАСГ"

РЗП: ~54 000 м²

Извършени дейности:

Изготвяне на проектно предложение-апликационни форми, бюджет и декларации, за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-07/2009 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации",ОП „Регионално развитие".

 

 Обекта се финансира по Оперативна програма „Регионално Развитие"

 

 1

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр.София

Стойност

2 500 000 лв.

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Консултантска дейност по европроекти