Изграждане на крайбрежна стена по левия бряг на р. Връбница, почистване на речното корито

zlatogradw

„Изграждане на крайбрежна стена по левия бряг на р. Връбница, о.т.970 до о.т. 977 на бул. „България" и почистване на речното корито "

При изпълнение на проекта са реализирани дейности за предотвратяване на риска от наводнения и минимизиране на опасността от нанасяне на щети върху населението на град Златоград, в един от най-рисковите участъци на реката, която минава през центъра на града. Изградена е крайбрежна стена с дължина 264, 60 метра и бе почистено речното корито от естествени наноси и такива, депонирани от човешка дейност.

Извършени дейности:

Изготвяне на проектно предложение-формуляр и проектна документация, за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 "Подкрепа за дребномащабнимерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини".

 

 

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
Община Златоград

Стойност

РЗП

Период

Състояние

Предоставени услуги

Консултантска дейност по европроекти