1

Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 издаден от TUV NORD CERT GmbH

 

2

Удостоверение за вписване в публичния регистър издадено от АГЕНЦИЯТА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ