Проект, с. Крумово, летище Крумово, Община Родопи

krumovow

„Път за достъп към УПИ 182; Пътека за рулиране /ПР/ код „D" в УПИ 274, Перон за ВС код „D" в УПИ 273, Карго перон за ВС код „D" и Площадка за бизнес самолети - клас „А" и „В" (General Aviation), находящи се в УПИ 182, в местност Капсидата, с. Крумово, летище Крумово, Община Родопи; TIR паркинг и ПЕРОН за ВС /клас „С+'7."

Извършени дейности:

Инвеститорски контрол в процеса на проучване и проектиране на обектите част от проекта. Включително представителство на Възложителя пред проектанта, и пред трети лиза; протоколи от работни срещи; съдействие в процеса на разработване, обсъждане и одобряване на проекта;координация и управление на дейностите на проектантите.Инвеститорски контрол по време на строителството;Представителство на Възложителя пред проектант, строител, строителен надзор и доставчици.; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали;Изготвен финансов план за заплащане на СМР.

 

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„ТЕРЕМ-Георги Бенковски"ООД

Стойност

РЗП 58 000м2

Период

Състояние

Завършен на проектно ниво

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол в процеса на проучване, проектиране и по време на строителството