Склад за търговия на едро с лекарствени продукти, Долно Езерово, Бургас

"Склад за търговия на едро с лекарствени продукти в УПИ ІІІ - 4, масив 54 в землище „Долно Езерово", Бургас

IMG 1428web


„Преустройство на склад за алуминииеви профили в склад за търговия на едро с лекарствени продукти",гр.Бургас


Срок на строителство: 8 месеца

Извършени дейности:

Участие в преговори за избор на подизпълнители и доставчици;; Инвеститорски контрол по време на строителството; Представителство на Възложителя пред проектант, строител и строителен надзор; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали;

 

IMG 1425web

IMG 1431web

 

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
"СТИНГ" АД

Стойност

1 560 000 лв

РЗП  2 410 m2

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството