Офис сграда с подземни гаражи, м. Драгалевци, гр.София

"Офис сграда" (3 етажа) с подземни гаражи в УПИ ІІІ - 1464 и ІV -1464, кв. №133, м. "Драгалевци – разширение – ІІра част", район "Витоша" СО , гр.София

136 d55b1ecce04ecc18d1291eb128129995

РЗП: 13 054 м2
Клас на енергийна ефективност: А

Извършени дейности:

Инвеститорски контрол по време на строителството; Участие в преговори за избор на главен изпълнител и подизпълнители; Представителство на Възложителя пред проектант, строител и строителен надзор; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали;

133 3a0a291d056e3677486d1926006ce21f134 7a69ac5d7c8e064c5fc302eba956c269135 481b09fd7bc6d15a06a831e4895fef15

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„Грит Морел"ЕООД

Стойност

Стойност на изпълнените СМР:

2 765 000 лв.

РЗП

Период

Състояние

Строителството е спряно поради промяна в инвестиционните

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството