За всеки един проект фирма „ МЕГА БИЛД” ЕООД е готова да предложи цялостно управление на процесите, което включва времево и финансово планиране, администриране на договори и координация на изпълнители и подизпълнители, контрол на реализираните дейноси за гарантиране на качествен продукт.

За успешната реализация на проекта, ще бъде сформиран екип от пряко ангажирани с обекта специалисти по всички необходими специалности, които ще разработват и предоставят на Възложителя ежемесечни доклади за количественото, качествено и финаносово развитие на проекта. Предвижда се пълен предглед на проектната документация, актуализация на количествени сметки, оптимизация на избрани материали, изготвяне на бюджет и финансов план. Изготвяне на стриктен линеен график за изпълнението и съвместяването на отделните строително монтажни дейности за предвидения период на строителсвто. Подготовка на документи и провеждане на тръжни процедури за избор на Галавен изпълнител на строителството, както и на подизпълнители. 

„Мега Билд” ЕООД се ангажира да участва пряко, съвместно с Възложителя в преговори и договяряне с доставчици и изпълнители с цел да се постигнат най-добри , икономически и качествено ефективни решения в полза на Възложителя. За целта резултатите от провежданите запитвания, срещи и оферти ще бъдат анализирани, обобщени и на Възложителя ще бъдат предоставяне сравнителни таблици, които да обосноват и улеснят неговия избор. Контролът на строителните дейности ще бъде непрекъснат, като за да се гарантира координацията между отделните изпълнители и изпълнението на предвидените деиности съгласно разработения линеен график, ще се провеждат ежеседмични работни срещи, на които ще се поставят възникнали проблеми и въпроси във хода на строителството с цел същите да бъдт решавани своевременно, за да бъдт избегнати нежелани забави и промени в бюджета. Протоколите от работните срещи ще бъдат предоставяни, както на Възложителя така и на всички участници в строителния процес.